Pågående projekt och samtal

Sigtunastiftelsen har en omfattande utbildnings och forskningsverksamhet. Målet är att bearbeta frågor som utifrån ett kristet humanistiskt perspektiv är viktiga för vårt samtida och framtida samhälle. Våra pågående projekt och samtal är samlade under är samlade under fyra profilområden: Det mångreligiösa och mångkulturella samhället, Medier tro och samhälle, Hållbarhet för hela människan och Dialog kultur, vetenskap och tro.

Det mångreligiösa och mångkulturella samhället

 • Agora for Biosystems

  Agora for Biosystems är ett internationellt centrum för tvärvetenskaplig och gränsöverskridande dialog inom biologi, medicin, fysik och vetenskapsteori. Syftet är att bidra med kunskap och förståelse för komplexiteten mellan olika biologiska system och hur de interagerar med vår miljö. Ett vidare syfte är att Agora for Biosystems även ska vara en arena för dialog mellan naturvetenskap och humaniora.

  Läs mer

 • Abrahams Barn

  Abrahams  Barn arbetar med konfliktförebyggande pedagogiska program för skolans alla stadier. Syftet är att fördjupa kunskapen och förståelsen för de religiösa traditioner som finns i Sverige idag.

  Läs mer 

 • Interkulturell mötesplats för unga 

  Interkulturell mötesplats för unga är en möjlighet för aktiva unga vuxna i religiöst förankrade organisationer att skapa nya relationer och värdefulla nätverk. Gruppen träffas på Sigtunastiftelsen under några veckoslut varje år.

  Läs mer 

   

Medier tro och samhälle

 • Religion och politik

  Frågor kring religion och politik hör till några av de mest brännande frågorna idag – både ute i världen och i Sverige. Hur kan man och bör man se på relationen mellan religion och politik? Vilka är problemen och vilka är möjligheterna? Dessa och flera liknande frågor diskuteras inom ett projekt som Sigtunastiftelsen driver i samverkan med ett flertal institutioner i Europa, liksom i andra projekt i samverkan med bland andra Svenska Kyrkan på nationell nivå

  Kontakt: Alf Linderman alf.linderman@sigtunastiftelsen.se 

   

 • Religionens återkomst?!
  Det talas om att religionen under senare år fått en ökad synlighet i samhället, men hur är det egentligen? I ett projekt som finansieras av Vetenskapsrådet analyseras hur religion hanteras på svenska ledarsidor från 1976 till 2010, och slutresultat kommer att publiceras under året.

  Kontakt:
  Mia Lövheim, mia.lovheim@teol.uu.se
  Alf Linderman, alf.linderman@sigtunastiftelsen.se.

 • Religionens roll för kulturell identitet i Europa
  Inom ramen för ett projekt finansierat av EU, där Stiftelsen är en av fyra parter i Europa, studeras olika aspekter av religion och kulturell identitet i Europa.

  Kontakt: Alf Linderman, alf.linderman@sigtunastiftelsen.se

  Läs mer 

Hållbarhet för hela människan

 • Complex – Knowledge Based Climate Mitigation Systems for a Low Carbon Economy

  Projektet har sitt huvudsäte vid University of Lancaster, England och finansieras genom anslag från EU. Syftet är att studera olika vägar till ett samhälle med låga koldioxidutsläpp. Sigtunastiftelsen är tillsammans med Agora for Biosystems en av 17 parter som deltar i projektet.

  Mer om projektet

  Kontakt: Hans Liljenström hans.liljenstrom@slu.se eller Alf Linderman alf.linderman@sigtunastiftelsen.se 

   

 • HumaNatE – Human Nature Exploration

  Detta projekt syftar till att skapa interdisciplinär, interkulturell och internationell dialog kring den mänskliga naturen. Projektet fokuserar särskilt på människans förmåga till innovation och anpassning och bedrivs i samverkan med Agora for Biosystems. Projektet finansieras av John Templeton Foundation. Kontakt: Hans Liljenström, hans.liljenstrom@slu.se

  Mer om HumaNate

 • Cimate Existence

  Sigtunastiftelsen och CEMUS, Centrum Centrum för miljö och utvecklingsstudier vid Uppsala Universitet, har sedan flera år tillbaka en samverkan kring klimatfrågan och dess moraliska, psykologiska och kulturella aspekter. Fyra internationella konferenser med tvärvetenskaplig ansats mellan forskare och konstnärer har genomförts hittills. Den senaste i maj 2018 resulterade bland annat i ett upprop där dagens politiker uppmanas att ta tillbaka klimatfrågan på agendan.

  Läs mer om uppropet The Climate Existence appeal

  Läs mer om Climate Existence

Dialog, kultur vetenskap och tro

 • Cusanus

  Cusanus är ett treårigt projekt som syftar till att bredda diskussionen och öka kunskapen om relationen mellan naturvetenskap och religion. I första hand kommer teologer och religiösa ledare att beröras, men projektet ska även fungera som resurs för lärare, studenter och en bredare allmänhet. Cusanus är en samverkan mellan Sigtunastiftelsen, Teologiska Institutionen Uppsala Universitet och Svenska Kyrkan. Läs mer