Stiftelsens ändamål och stadgar

Presentationsbild

Stiftelsens ändamål och stadgar

Fastställt av styrelsen 2006

Sigtunastiftelsen bygger på kristen humanism och vill genom sin verksamhet skapa rum för gränsöverskridande möten, med vetenskap, konst och litteratur som inspirationskällor, i en miljö och ett sammanhang som utmanar till reflektion omkring hela människan i liv och arbete.

Alla Sigtunastiftelsens verksamheter utgör delar i fullgörandet av det ändamål som anges i Stiftelsens stadgar:

§ 1 Sigtunastiftelsen, som begynner sin egentliga verksamhet år 1917, har till uppgift att i tacksamt minne av reformationens gåva och i känslan av dess förpliktelser stödja och bereda hem åt frivilligt arbete för luthersk tro och kyrklig bildning i vårt land.

Stadgarnas ideologiska utgångspunkt är reformationens gåva. Reformationens gåva, tolkad i detta sammanhang, utgörs av tanken att den enskilde individen har rätt att förfoga över, definiera och bearbeta sina egna livsfrågor utifrån samtidens förutsättningar.

Stadgarna knyter an till ungkyrkorörelsens tanke på den svenska folkkyrkan som ett erbjudande till hela Sveriges folk. Även Stiftelsen av idag bör skapa rum för livsfrågor av relevans för hela samhället. Stiftelsen har en naturlig relation till kyrkan men är samtidigt fristående. Inga samfund kan därmed styra den bearbetning av livsfrågor som sker på Stiftelsen, men relationen till kyrka och kristen tradition öppnar för en syn på människan i vilken såväl materiella som andliga dimensioner har en given plats. Utifrån sina stadgar strävar Stiftelsen i sin verksamhet efter följande:

1. Stiftelsen skall värna individens rätt och värdighet.
Stiftelsen vill bereda rum även för dem som annars inte ges tillträde till dialogen, och därmed skapa möjlighet till gränsöverskridande möten.
2. Stiftelsen skall värna öppenheten för livets andliga sida
Stiftelsen vill genom sin samlade verksamhet och miljö påminna om att mänskligt liv och människovärde innefattar dimensioner och värden bortom det mätbara.
3. Stiftelsen skall värna dialogen som metod
Stiftelsen vill peka på den respektfulla och gränsöverskridande dialogen som en konstruktiv väg till fördjupad förståelse och kunskap.