Donerade klippsamlingar

Parallellt med vårt eget arbete att göra urklipp och försöka spegla samtiden har åtskilliga institutioner och privatpersoner donerat klippsamlingar hit. Donationerna kompletterar och fördjupar inom skilda ämnen våra egna huvudserier. Bland donatorerna finns till exempel Sigrid och John Kahle, Bo Utas, Herbert Tingsten, Yngve Flyckt, Kvinnor för fred, Skolöverstyrelsen, RFSU och Kyrkfrämjandet.

Några av de klippsamlingar som donerats till Sigtunastiftelsen
Klippsamlingar efter Bo Hammarskjöld, Öyvind Sjöholm, Sigvard Cederroth, Oskar Berchtold, Märta Lindqvist, Erik Åhman, Moses Pergament samt Socknar i Stockholms län och Stor-Stockholm är våra senaste nyförvärv. Kort presentation finns längre ned. Välkommen att höra av dig för att veta mer.

Klippsamlingen Anne-Marie Thunberg (1923 – 2005) och Lars Thunberg (1928 – 2007) innehåller material om bland annat sociala frågor, genteknik, transplantationer, dödsbegreppet och eutanasi.

Klippsamling Astrid och Lennart Hansson innehåller klipp om fransk litteratur och Frankrike i allmänhet åren 1954 – 1997.

Klippsamling Bo Hammarskjöld mottogs i januari 2017 från Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket, Uppsala universitetsbibliotek, efter landshövdingen och statssekreteraren Bo Hammarskjöld (1891-1974), bror till Dag Hammarskjöld (1905-1961). Samlingen innehåller klipp, hela tidningar och tidningsbilagor från åren 1928-1961. Samlingens tidiga del innehåller klipp från slutskedet av andra världskriget. Samlingen i övrigt innehåller mycket material från 1953 när Dag Hammarskjöld tillträdde som FN:s generalsekreterare och fram till hans död 1961, samt material som berör Bo Hammarskjölds ämbetsutövning som landshövding i Södermanlands län och som ordförande i Statens livsmedelskommission. En sammanhängande bild ges där hela tidningar är bevarade.

Klippsamling Bo Utas innehåller material om företrädesvis Iran och Afghanistan ur svenska och utländska dagstidningar samt svenska och utländska tidskrifter. Bo Utas är professor emeritus i iranistik och var under åren 1973 – 1981 forskningsledare vid Centralinstitut for Nordisk Asienforskning (CINA) i Köpenhamn.

Klippsamling Carl-Martin Edsman innehåller klipp åren 1947 – 1991. Edsman är professor emeritus i religionshistoria i Uppsala. Religionsanknutna ämnen överväger i den 28 volymer och omkring 1,5 hyllmeter stora klippsamlingen.

Klippsamling Göran Börge mottogs 2015 av författaren, reseskildraren, journalisten och kritikern Göran Börge (1933-2012). Börge debuterade i början på 1960-talet och gav ut över tjugo böcker och medverkade som skribent i bland annat i Arbetaren, Svenska Dagbladet och Aftonbladet. Innehållet i första halvan av samlingen rör huvudsakligen litteratur och film medan den andra halvan har ett mer allmänt innehåll, men med åtskilligt intressant om litteraturen i Östeuropa samt flera arkivkartonger om mellanösternhistoria. Det är emellertid inga skarpa gränser mellan ämnesrubrikerna i materialet.

Klippsamling Gunnar Hyltén-Cavallius I mars 2019 mottogs en klippsamling av prästen och teologen Gunnar Hyltén-Cavallius. Samlingen omfattar 1990- och 00-talet och rör huvudsakligen kyrklig och teologisk debatt. Till samlingen har senare fogats debattartiklar och recensioner från åren 2004-2023 skrivna av Gunnar Hyltén-Cavallius samt även recensioner av hans böcker.

Klippsamling Herbert Tingsten består av 39 volymer. Den stridbare chefredaktören på Dagens Nyheter åren 1946 – 1959. Herbert Tingsten (1896 – 1973) förordade bland annat Sveriges anslutning till NATO och svenska atomvapen. I frågan om införande av allmän tjänstepensionering stod han det socialdemokratiska förslaget nära. Det har sagts att han, i debatten, var hänsynslöst uppriktig mot sig själv och andra.

Klippsamling Kvinnor för fred omfattar åren 1982 – 1992 och består av 23 volymer och knappt 1,5 hyllmeter. Fredsfrågor, barn i krig och miljöfrågor är de huvudsakliga ämnen som bevakats.

Klippsamling Kyrkfrämjandet omfattar över nio hyllmeter klipp om kyrkobyggnader i Sverige under 1960-, 1970- och 1980-talen. I samlingen ingår också kyrkobeskrivningar och fotografier på kyrkor i Sverige.

Klippsamling Manne Stenbeck består av tolv klippböcker som omfattar åren 1949 – 1963 och innehåller huvudsakligen klipp med litterär anknytning. Manne Stenbeck (1931 – 1979) var elev på Sigtunaskolan under 1940-talet, blev sedermera fil.lic. i litteraturhistoria och var vid sin död ställföreträdande programdirektör på TV1.

Klippsamling Ove G Svensson innehåller främst ett rikt urval artiklar om Ernest Hemingway ur bland annat svenska, amerikanska och även kubanska tidningar och tidskrifter. I Svenssons samling ingår också ett stort material om ämbetsmannen och dagboksskrivaren Samuel Pepys som levde i London på 1600-talet. Många av de artiklarna är hämtade ur engelska tidskrifter.

Klippsamling RFSU omfattar huvudsakligen åren 1939 – 1959. RFSU bildades 1933 av bland andra Elise Ottesen-Jensen. Frivillig sexualundervisning infördes i folkskolan 1942. I samlingen finns bland annat rubriker som äktenskap och familj, familjepolitiskt stöd ochbostadsbrist.

Sigrid och John Kahles klippsamling kan sägas inta en särställning bland de donationer som Sigtunastiftelsen fått ta emot. Samlingen har under årtionden ackumulerats av paret Kahles resor och vistelser i – och mediebevakning av – bland annat Pakistan, Indien, Afghanistan, Iran och Irak. Tyskland och Sverige är också rikt representerat i materialet. Samlingen omfattar i det närmaste tio hyllmeter och är en stor källa till kunskap. Klippsamlingen består av två delar. I den första delen har klippen hänförts till personnamn och i den andra delen till ämne.

Klippsamling Sven Alfons är bibehållen som Sven Alfons (1918 – 1996) själv ordnat den. Materialet är uteslutande sorterat på personnamn. Personer med anknytning till humaniora, företrädesvis konstnärer och författare överväger.

Klippsamling Ylva Eggehorn Sigtunastiftelsens klipparkiv mottog i februari 2021, 8 stycken klippböcker som rör författaren Ylva Eggehorn. Klippen omfattar åren 1964 fram till 2020. Materialet överlämnades av komminister emeritus, teol.lic. Gunnar Hyltén-Cavallius, som också samlat in tidningsartiklarna. Det första dokumentet är en fotokopia ur /Vi/ 1964, novellen ”Formeln” av Ylva Nilsson, 14 år.

Klippsamling Yngve Flyckt består av 20 klippböcker. Yngve Flyckt (1908 – 1959) var skribent i först Dagens Nyheter och från 1944 i Expressen. Flyckt var främst musikskribent men kom sedermera att skriva om annat som intresserade honom, bland annat natur och djur. Yngve Flyckt medverkade också i exempelvis Röster i Radio och Året runt.

Klippsamling Skolöverstyrelsen består av ca sju hyllmeter tidningsartiklar, huvudsakligen från åren 1957 – 1963. Ett stort antal tidningar och tidskrifter finns representerade i materialet. En översiktlig förteckning finns över materialet.

Klippsamling Öyvind Sjöholm Klippsamlingen har överlämnats och även ordnats och förtecknats av FD Monica Schalin, Uppsala. Öyvind Sjöholm (1908-2010) prästvigdes 1936 och disputerade 1972 på en avhandling om Nathanael Beskow. Åren 1968-1972 verkade Sjöholm som kyrkoherde i Helga Trefaldighets församling i Uppsala. Han var också skribent i Upsala Nya Tidning, Svenska Dagbladet och i Ragnar Oldbergs tidskrift Perspektiv.

Klippsamling Sigvard Cederroth Klippsamlingen erbjöds Sigtunastiftelsen 2008, av bibliotekarien och författaren Thomas Brylla (1944-2009), Uppsala stadsbibliotek. Sigvard Cederroth (1910-1979) var autodidakt: ordinarie lyrikrecensent i Bonniers Litterära Magasin och lantbrevbärare. Klippsamlingen består av artiklar från svenska dagstidningar och också något från veckotidningar, från mitten av 1940-talet fram till Sigvard Cederroths död. Samlingen omfattar nära 10 hyllmeter och består av tre avdelningar: -Klipp sorterade till personnamn, ffa författare, -artiklar sorterade efter ämnesrubrik, och -kronologiskt ordnade understreckare i Svenska Dagbladet från åren 1946-1981.

Klippsamling Oskar Berchtold 2010 mottog vi en klippsamling efter Oskar Berchtold, Gustavsberg. Artiklarna är ffa från Dagens Nyheter, från åren ca 1975-2003. Materialet omfattar 44 arivkartonger. 25 kartonger innehåller artiklar sorterade på personnamn, huvudsakligen skönlitterära författare. 19 kartonger innehåller artiklar sorterade på ett fåtal ämnesrubriker.

Klippsamling Märta Lindqvist Efter författaren, journalisten och översättaren Märta Lindqvist (1888-1939), mest känd under signaturen Quelqu’une i Svenska Dagbladet, har vi från åren 1929-1938 14 klippböcker. Artiklarna behandlar kyrkofrågor, samhälle och kultur. Åtskilliga är Märta Lindqvists egna artiklar under pseudonymen Quelqu’une. Märta Lindqvist besökte ofta Sigtunastiftelsens gästhem.

Klippsamling Erik Åhman Klippsamlingen efter statsgeolog Erik Åhman (1912-1997) omfattar ca 30 klippböcker från 1960-talet till några år in på 2000-talet. Staden Uppsala är samlingens huvudtema med artiklar från ffa Upsala Nya Tidning. Stadens kulturhistoria, arkitektur, kyrkobyggnader, utgrävningar och historiska händelser har bevakats. Städerna Kalmar och Sala förekommer också i samlingen.

Klippsamling Moses Pergament Bo Jörgenstam donerade 1986 fem klippböcker efter tonsättaren och musikkritikern Moses Pergament. Artiklarna är ffa musikrecensioner från åren 1933-1937. Åtskilliga är Moses Pergaments egna artiklar.

Klippsamling Socknar i Stockholms län Från Enheten för KulturmiljöLänsstyrelsen i Stockholms län har vi mottagit en klippsamling med kulturhistorisk anknytning. Klippsamlingen initierades 1962 av landsantikvarien Alf Nordström. En rik källa för exempelvis hembygdsforskare. Materialet omfattar ca 10 hyllmeter. Med samlingen medföljde ett antal pärmar där artiklarna indexerats. I materialet finns också delar av nuvarande Uppsala län, de socknar som fram till kommunreformen 1971 tillhörde Stockholms län.

Klippsamling Stor-Stockholm. Anders Wirén donerade denna klippsamling 2017. Materialet är insamlat av författaren Gösta Wirén (1900-1984), pseudonym Newjark. Klippsamlingen är en exposé över människor och miljöer i Stor-Stockholm förr och nu. Dessa Stockholmiana-klipp är sorterade under stadsdelar och förorter på politiker, kungligheter, präster, konstnärer, författare. Institutioner och myndigheter, muséer, församlingar och kyrkor beskrivs under huvudrubriker, rivningen och omdaningen av Klarakvarteren och Södermalm behandlas liksom framväxten av Stockholms förorter. En stor mängd recensioner av Stockholmiana-litteratur finns i materialet. I klippsamlingen finns också artiklar om filateli under egen ämnesrubrik. Tidningsartiklarna, som är daterade mellan 1940 och 1970, är huvudsakligen hämtade ur dagstidningarna DN, SvD, AB, Stockholms-tidningen och Nya Dagligt Allehanda.