Forskning & Utveckling

Sigtunastiftelsen har en omfattande utbildnings och forskningsverksamhet. Målet är att bearbeta frågor som utifrån ett kristet humanistiskt perspektiv är viktiga för vårt samtida och framtida samhälle. De frågor som vi belyser är samlade under fyra profilområden.

Det mångkulturella och mångreligiösa samhället

Det svenska samhället har under senare år genomgått stora förändringar. Från att ha varit ett kulturellt relativt homogent samhälle är Sverige idag ett samhälle som innefattar en mycket större etnisk, kulturell och religiös mångfald. Detta har berikat det svenska samhället, men har också medfört nya utmaningar. Sigtunastiftelsen vill med sin verksamhet inom detta område medverka till att skapa ett samhälle där människor med olika etnisk, kulturell och religiös bakgrund kan leva i samförstånd och ömsesidig respekt.

Medier, tro och samhälle

Det globala samhällets flöde av information genom olika medier har skapat helt nya förutsättningar för både samhällsliv och gemenskap. mediernas betydelse som utgångspunkt för människors uppfattningar om vad som är rätt och fel, gott och ont, bra och dåligt, etc. har ökat, och de sociala mediernas utveckling har förändrat många människors vardagsliv. Samtidigt är medierna också en arena där religion idag ofta förekommer både som ämne för diskussion och debatt, men också i den rena nyhetsrapporteringen. Att utforska mediesamhället är alltså att utforska och försöka förstå samtiden.

Hållbarhet för hela människan

Vi kan nästan dagligen via medierna ta del av diskussionerna kring miljö- och klimatförändringar som i sin tur påverkar förutsättningarna för hela naturen och allas våra liv. I debatten betonas ofta den tekniska utvecklingen, liksom hur vi som individer kan påverka utvecklingen genom förändrade beteenden. Sällan analyseras dock vilka bakomliggande värderingar, drivkrafter och tankesystem som lett fram till och ligger till grund för den ohållbara och historiskt sett helt unika resursförbrukning som vi ser idag. Miljörelaterade frågor utgör därmed en tydlig kärna inom detta område, men hit hör också frågor om hållbarhet för hela människan i en vidare mening.

Dialog kultur, vetenskap och tro

Att skapa dialog mellan människor traditioner, perspektiv, discipliner, språk och uttrycksformer utgör ett utmärkande drag i hela Sigtunastiftelsens verksamhet. Denna ansats grundades redan av Sigtunastiftelsens förste ledare Manfred Björkqvist – Stiftelsen ska vara en gränsöverskridande mötesplats där man skapar sådana betingelser för dialogen att människor ges möjligheter att utveckla och fördjupa sitt tänkande och sina föreställningar.

Kontakt

För frågor kring Sigtunastiftelsens forskning och utvecklingsverksamhet vänligen kontakta Sigtunastiftelsens direktor Alf Linderman, alf.linderman@sigtunastiftelsen.se 

 

Tidningsklipp från Sigtunastiftelsens klipparkiv

Sigtunastiftelsens bibliotek och klipparkiv är en guldgruva för forskare, journalister och övriga intresserade. Vi erbjuder studieplatser och forskarrum i en rofylld miljö.

Skulpturen Mötet med Sigtunastiftelsen i förgrunden

Sigtunastiftelsen bedriver en rad olika forskningsprojekt, i egen regi och i samverkan med andra. I samband med de key-note föreläsningar och seminarier som ges välkomnar vi allmänheten i mån av plats.

Sigtunastiftelsen ger regelbundet ut konferens- och forskningsrapporter med anknytning till vår verksamhet. Vi har även givit ut ett flertal böcker under åren. En del av våra publikationer kan du ladda ner direkt från vår hemsida. Andra kan du beställa och få hemskickade.

Tornrummet på Sigtunastiftelsen

Sigtunastiftelsen är en unik kulturhistorisk miljö för forskning, skrivande och skapande. Som forskare, författare och kulturarbetare har du möjlighet att vistas här på förmånliga villkor.

Aktuellt inom forskning och utveckling

Jan Henningsson tilldelas Abrahams Barns Pris 2018

Abrahams Barns Pris 2018 tilldelas Jan Henningsson för hans insatser att verka för en respektfull dialog över kultur- och religionsgränser. Genom sitt öppna förhållningssätt bidrar han till att öka vår kunskap och vår förståelse för ”den andre”, vilket ger hopp om en fredligare värld. Abrahams Barns pris delas ut årligen av Abrahams Barn och Sigtunastiftelsen. […]

Vox Pacis – Fredens Röst tilldelas Abrahams Barns Pris 2017

Abrahams Barns Pris 2017 tilldelas Vox Pacis – Fredens Röst för dess oförtröttliga strävan att genom interkulturella musikaliska och konstnärliga uttrycksformer verka för fred och mänskliga rättigheter både nationellt och internationellt. Abrahams Barns pris delas ut årligen av Abrahams Barn och Sigtunastiftelsen. Prisutdelningen sker i samband med Abrahams Barns föreläsning ”The Global Village Lecture 2017” […]